Ashland Mountain Adventures

Event Name
5 Ashland 12 Mile Super D Sue Roussel
2 Ashland 12 Mile Super D William Roussel
1 Spring Thaw DH William Roussel
4 Spring Thaw XC Sue Roussel