Ashland Mountain Adventures

Event Name
4 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): Overall for Stages 3 & 4 Louis Mollet
1 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): Overall for Stages 3 & 4 Rob Levorse
2 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge) Louis Mollet
1 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge) Rob Levorse
2 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): East Side Louis Mollet
2 Oregon Enduro Series Ashland (Ashland Mountain Challenge): East Side Rob Levorse
2 Spring Thaw DH Noah Catropa
1 Spring Thaw DH LOUIS MALETT
2 Spring Thaw DH William Roussel
3 Spring Thaw XC Noah Catropa
3 Spring Thaw XC William Roussel